Az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyermekek napközbeni ellátása esetén a jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatok ellátására a családi bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde, a napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatók esetén 2018. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig a Módszertani Szervezetként a MACSKE-t jelölte ki.

Módszertani szerv. kijelölése 2018-tól


A MACSKE, mint módszertani szervezet feladata:

A fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint működést engedélyező szervek felkérésére

  • szolgáltatás bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelősége kérdésében szakértői feladatok ellátása (a szakmai programok minősítésének szempontjai letölthető: szakmai program véleményezési szempontok ),
  • valamint a működést engedélyező szerv ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértői véleményezés (a helyszíni ellenőrzési szempontsor és a tájékoztatás az ellenőrzés menetéről letölthető az alábbi linkeken: Szakmai helyszini ellenorzesi szempontsor_MACSKE és a tájékoztatás-az-ellenőrzés-menetéről).

A bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatást nyújtók képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyam tekintetében képzéstervezési, képzésszervezési, képzés lebonyolítási (vizsgáztatási) feladatok ellátása.

A bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtók három évente kötelező továbbképzési kötelezettségének tekintetében tervezési, szervezési, lebonyolítási, valamint nyilvántartási feladatok ellátása,

  • a kidolgozott programok alapján továbbképzések szervezése,
  • új programok kidolgozása

A családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátást nyújtó szolgáltatások számára módszertani anyagok, szakmai tájékoztatók kidolgozása – oktatási segédanyagok készítése az új továbbképzésekhez.

Szakmai műhelyek szervezése a módszertani szakértők számára.

Az ellátórendszert érintő tudományos kutatások figyelemmel kísérése.Az egységes szolgáltatási adatbázis folyamatos aktualizálása és közzététele.


Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja - közzétéve a 15/1998. (IV.30.) rend. alapján

Bölcsődei-nevelés-gondozás-országos-alapprogramja

15/1998. (IV.30.) NM rendelet : 41. § (1) A bölcsődei ellátás keretén belül a nevelés és a gondozás a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium és a bölcsődei módszertani szervezet honlapján közzétett Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján folyik. A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja tartalmazza:

a) a bölcsődei nevelés céljának meghatározását,

b) a bölcsődei nevelés alapelveit,

c) a bölcsődei nevelés feladatait,

d) a bölcsődei nevelés főbb helyzeteit,

e) a bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételeit,

f) a családok támogatásának módszereit és lehetőségeit,

g) a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató más szolgáltatásokkal, intézményekkel való együttműködésére vonatkozó elveket,

h) a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak az alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatásai nyújtására vonatkozó elveket.

(2) A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján a bölcsődei ellátást biztosító intézmény, szolgáltató helyi szakmai programot készít.

(3) A bölcsődei ellátáshoz szükséges, kötelezően biztosítandó eszközök és felszerelések jegyzékét (a továbbiakban: felszerelési jegyzék) a 11. melléklet tartalmazza.

(4) A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell

a) a nevelés és gondozás feltételeit, így különösen

aa) a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,

ab) a felszerelési jegyzékben az adott ellátási forma tekintetében meghatározott textíliát, bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést,

ac) a játéktevékenység feltételeit,

ad) a szabadban való tartózkodás feltételeit; és

b) a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést azzal, hogy

ba) a bölcsődében és a mini bölcsődében az étkeztetést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően kell biztosítani,

bb) a saját otthonban nyújtott családi bölcsődei szolgáltatás keretében biztosított étkeztetés családi étkeztetésnek minősül.