Jogszabálytár

Fontos jogszabályok:

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
(A törvényben a szolgáltatásra vonatkozó legfontosabb vonatkozó paragrafusok megnevezése)
6 -13. §. Gyermeki jogok és kötelességek, szülői jogok, gyermeki jogok védelme
14- 17. § Gyermekek védelmének rendszere, jelzőrendszer
29-37.§ Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Ezen belül:
31-32.§ Igénybe vétel módja és a törvényes képviselővel kötött megállapodás tartalma,
33-37. § Tájékoztatás a szolgáltatásról, érdekvédelem-panaszjog megszüntetés módja
39-40.§ Gyermekjóléti szolgáltatás, család és gyermekvédelmi szolgálatok
41-42/A. § Gyermekek napközbeni ellátása: kik jogosultak az igénybevételre alapellátásban és a kiegészítő szolgáltatások keretében
44.§ Munkahelyi bölcsőde
44/B. § Családi bölcsőde
44/C. § Napközbeni gyermekfelügyelet
94.§ A települési önkormányzat feladatai
97.§ Ellátási szerződés nem állami fenntartóval
98. § Szolgáltatói nyilvántartás, szolgáltatók ellenőrzése
100. § Eltérő időpontban történő igénybevétel esetén a törvényes képviselőkkel kötött megállapodások száma meghaladhatja az engedélyezett férőhelyszámot, de egy adott időben ellátásra jogosultaké nem.
100/A. § Gyermekvédelmi igazgatási bírság
130/A. § Gyermeket veszélyeztető okkal kapcsolatos eljárási szabály – törvényes képviselő együttműködési kötelezettsége a gyermekjóléti alapellátást végző szolgáltatóval
134-136.§ Adatkezelésre való jogosultság leírása
137-139. § OSAP statisztikai jelentések, nyilvántartási kötelezettség
141/A. § Kincstár által működtetett országos jelentési rendszer
142. § A nyilvántartások adatainak tárolási ideje, adatokba való betekintés
145. § Az ellátás állami finanszírozása, a szolgáltatók központi költségvetési támogatásra jogosultságának szabályai
146. -150.§ Térítési díj szabályozása, megállapításának módja, mértéke, költségvetési támogatásban részesülőkre vonatkozó előírások

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

20/2017. (IX.18.) EMMI rendelet a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

328/2011. (XII.29) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

 

1992. évi XXII. Törvény A Munka Törvénykönyvéről

1993. évi XCIII. Törvény A munkavédelemről

1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1992. évi XXXIII. Törvény A Közalkalmazottak jogállásáról

1998. évi LXXXIV. Törvény A családok támogatásáról.
23/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Normatíva szabályozása

Tárgyévre szóló költségvetési törvény

2011. évi CXCV. Törvény Az államháztartásról

2011. évi LXVI. Törvény az Állami Számvevőszékről

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

__________________________________________