Jó hír a befogadott szolgáltatásoknak: 2022. január 17-től hatályos a kötelező béremelés fedezetét biztosító kormányrendelet

2022.01.15.

“A Kormány 11/2022. (I. 14.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában, továbbá a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő 9/D. alcímmel egészül ki:
„9/D. A 2022. évi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás
29/C. § (1) 2022. január–december hónapokra a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja, a bölcsőde, mini bölcsőde esetében a minimálbér és garantált bérminimum emelés mellett a 20%-os béremelés ellentételezése céljából kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2022. évi bérkompenzáció) az a fenntartó jogosult, amelynek a 2022. évre a 4. melléklet szerinti szolgáltatás után a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv4.) alapján támogatást állapítottak meg.
(2) A 2022. évi bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás esetén a 2022. évi bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár.
(3) A 2022. évi bérkompenzáció fajlagos összegeit a 4. melléklet határozza meg. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni vállalkozót a 4. melléklet szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg.
(4) A 2022. évi bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.
(5) Azon jogcímeknél, amelyeknél a Kvtv4. 9. melléklete az ott meghatározott esetekben eltérő mértékű (eltérő arányban meghatározott) támogatást állapít meg, azt a 4. melléklet szerinti bérkompenzációs támogatásra is alkalmazni kell.
(6) Az igazgatóság a 2022. évi bérkompenzációt hivatalból állapítja meg.
(7) Az igazgatóság a 2022. évi bérkompenzáció
a) 2022. január–február hónapokra jutó időarányos részét 2022. február 10-éig egy összegben,
b) 2022. március–december hónapokra jutó időarányos részét havonta, havi egyenlő részletekben
folyósítja, kivéve, ha a bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott…”

Forrás: A Magyar Közlöny 2022. évi 5. száma (2022. január 14.)

A 489/2013-as korm.rendelet 4.mellékletéből kivonat: