Bejelentő lap a bölcsődében maradó gyermekekről – április 15-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak

2021.03.24.

A bejelentés megtételéhez az Oktatási Hivatal valamennyi bölcsőde fenntartónak megküldte a honlapunkról is letölthető bejelentő lapot, melyet kitöltve, aláírva és lepecsételve elektronikus úton, szkennelve az adatszolgaltatas@oh.gov.hu címre kell megküldeni.

A kérelmek beküldési határideje: 2021. április 15.

Letölthető bejelentő lap:

oh_bolcsode_bejelento_lap_2021

 

A bejelentés jogszabályi alapja:

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. §.:

(4) A bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, valamint a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója minden év április 15-éig tájékoztatást küld az Oktatási Hivatalnak azon harmadik életévüket betöltött gyermekekről, akikről a Gyvt. 42/A. § (2) bekezdése szerint, a szülő egyetértésével megállapították, hogy óvodai nevelésre nem érett. Az Oktatási Hivatal a tájékoztatást minden év április 20-ig megküldi a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének.

(5) A (4) bekezdés szerint lejelentett gyermek szülője mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól.

(6) Ha a (4) bekezdés szerint lejelentett gyermek ellátására vonatkozó megállapodás a bölcsődei nevelési év közben megszűnik, arról a bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, valamint a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója haladéktalanul tájékoztatja a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.