A két éves megbízatás feladatköreit a 26.sz. Hivatalos Értesítő tartalmazza:

2019.05.05.

10/2019. (IV. 30.) EMMI utasítás
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:
1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit) 22. § (1) bekezdése alapján 2019. május 1. napjától 2021. április 30.
napjáig terjedő időtartamra Kovácsné Bárány Ildikót a bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztosnak nevezem ki.
2. § A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva
a) előkészíti a bölcsődei ellátás fejlesztésére vonatkozó szakmai javaslatot, intézkedési tervet;
b) szakmailag véleményezi és koordinálja
ba) a bölcsődei ellátás fejlesztésére irányuló pályázati kiírásokat,
bb) a bölcsődei ellátást érintő jogszabály-módosításokat;
c) figyelemmel kíséri és folyamatosan monitorozza a különböző fejlesztési forrásokból megvalósuló bölcsődei férőhelyek alakulását;
d) koordinálja a bölcsődei ellátás rendszerét érintő fejlesztések folyamatát;
e) gondoskodik a nem állami fenntartású bölcsődei ellátási formák nagyobb szerepének erősítéséről;
f) figyelemmel kíséri a bölcsődei humánerőforrás alakulását;
g) szakmai javaslatokat fogalmaz meg az eredményes és hatékony bölcsődei ellátás biztosítására;
h) a bölcsődei ellátás fejlesztését érintő kérdéskörökben kapcsolatot tart és együttműködik
ha) az érintett társágazatokkal és -tárcákkal,
hb) szakmai szervezetekkel,
hc) önkormányzati szövetségekkel,
hd) egyéb szakmai partnerekkel.
3. § A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI
utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait.
4. § A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár útján irányítja.
5. § A miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért díjazásban nem részesül.
6. § A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Kit. 22. § (3) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.
7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.