A bölcsődei szolgáltatásokra vonatkozó képzési és továbbképzési szabályozások

Tájékoztató

a bölcsődei szolgáltatásban nevelési-gondozási feladatokat ellátók képesítési és továbbképzési kötelezettségével kapcsolatos feladatokról

MUNKAKÖRÖK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÉPESÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

A bölcsődei szolgáltatásokban és a nevelésével-gondozásával kapcsolatos feladatokat végző dolgozókat a 15/1998.(IV.30.) NM1 rendelet 51/G (1) bekezdése alapján, az alábbi munkakörökbe kell sorolni:

 • bölcsődei szolgáltatásnyújtó személy,

 • vagy kisgyermeknevelő.

A munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési előírásokat a 15/1998. NM rendelet 2. számú mellékletének II. része tartalmazza. E szerint,

 • A szolgáltatásnyújtó személy munkakörbe soroláshoz – kisgyermeknevelő végzettség kivételével -bármilyen – minimálisan középfokú végzettségnek megfelelő- előképzettség esetén, kötelező elvégezni a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben2előírt 100 órás tanfolyamot (Bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára szervezett tanfolyam). A tanfolyam nem nyújt szakképesítést. A tanfolyami végzettség a családi bölcsődei szolgáltatásban szolgáltatásnyújtói munkakör betöltésére jogosít. A tanfolyam elvégezhető a MACSKE Módszertani szervezetnél (https://macske.hu/kepzes-tovabbkepzes/), vagy a Családbarát Ország Nonprofit Kft. (továbbiakban röviden CSBO) szervezésében (csbo.hu).

  Szolgáltatásnyújtó munkakörbe sorolhatók azok a munkavállalók, akik a korábban családi napköziből átalakult családi bölcsődében 2017. szept. 18-án folyamatosan munkaviszonyban voltak és végzettségüket még a családi napközi működtetésére a korábbi képzési rendszer szerint a 29/2003. ESzCsM rendelet3 alapján (40 órás tanfolyamon) szerezték meg.

  Amennyiben azonban a családi napközi működtetője végzettséggel nem voltak foglalkoztatásban a jelölt időpontban, ill. foglalkoztatásukban változás következett be azóta, nekik a korábbi végzettségüket kiegészítő ráképzésben kell részt venniük.
  A ráképzés a „Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára” c. tanfolyammal teljesíthető, amely szintén a MACSKE Módszertani szervezetnél (https://macske.hu/kepzes-tovabbkepzes/), vagy a Családbarát Ország Nonprofit Kft. (továbbiakban röviden CSBO) szervezésében (csbo.hu) érhető el.

 • A kisgyermeknevelő munkakör szakképzettséget igényel. A kisgyermeknevelő munkakörbe sorolásra akkor van lehetőség, ha a munkavállaló rendelkezik a 15/1998. NM rendelet szerinti meghatározott szakképesítések valamelyikével az alábbiak közül:

  • csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),

  • bölcsődei szakgondozó (OKJ),

  • csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),

  • csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),

  • csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),

  • kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),

  • csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),

  • csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)

  • vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus szakképzettségű személy, felsőfokú szociális szakképzettségű személy

A kisgyermeknevelő munkakör esetében a szakképesítési elvárások miatt nem szükséges a 100 órás bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára szervezett tanfolyam elvégzése.

A kisgyermeknevelő munkakörbe sorolt szakembereknek az adatait a 8/2000.(VIII.4.)SZCSM4 rendelet 1.§.-a értelmében működési nyilvántartásba kell venni. E rendelet a családi bölcsődében kisgyermeknevelő munkakörben szakképesítéssel rendelkezők személyes gondoskodást végző személynek nevezi.
A személyes gondoskodást végző személyek nyilvántartását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (röviden: SZGYF) vezeti.
A nyilvántartásba vétel bejelentés alapján történik. A bejelentési kötelezettség a szolgáltatások esetén a munkáltatót (ha önfoglalkoztatói minőségben működtet akkor saját maga) terheli (8/2000.(VIIII.4.)SZCSM rendelet 4§.(1) bb) pontja). A munkavállaló a bejelentésről igazolást kap, amit a tevékenysége megszűnéséig köteles megőrizni. Amennyiben a tevékenysége megszűnik, úgy a megszűnést követő 30 napon belül erről is bejelentést kell tenni.
A bejelentés módja: a 8/2000.(VIII.4.)SZCSM rendelet 1.számú mellékletében az adatlap kitöltése és elküldése a mukodesinyilvantartas@szgyf.gov.hu e-mail címre
Ezt az adatlapot kell elküldeni akkor is, ha a kisgyermeknevelő munkahelyet változtat és az új helyen is hasonló munkakörben dolgozik.

TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG

A gyermekek napközbeni ellátásában dolgozónak a munkakörtől függetlenül továbbképzési kötelezettsége van.

A családi bölcsődében más továbbképzési formák és eljárásrend vonatkozik a szolgáltatásnyújtó személy és más a kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottakra.

A szolgáltatásnyújtó személy munkakörben foglalkoztatottak továbbképzési kötelezettsége

A szolgáltatást nyújtó munkakörben dolgozóknak a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 51/D.§. ; 51/H.§.(4) és 51/M.§.(4) alapján 3 évente kell részt venniük olyan szakmai vagy speciális (SNI-s gyermekek ellátása esetén) továbbképzésen, melyet a MACSKE Módszertani Szervezete hirdet meg. A továbbképzésen való részvételt a képzés zárótanúsítványa és a MACSKE Módszertani Szervezet nyilvántartása igazolja.

A továbbképzési kötelezettség teljesíthető a MACSKE által szervezett, vagy a MACSKE által befogadott továbbképzési programokkal is.

Az aktuális tanfolyami lehetőségekről a MACSKE honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

https://macske.hu/kepzes-tovabbkepzes/

A befogadott továbbképzések esetében, a továbbképzés elvégzését a MACSKE-hoz be kell jelenteni, az erre szolgáló – a weboldalról letölthető – űrlapon, csatolva a képzés zárótanúsítványát: „információs adatlap befogadott továbbképzési prog. elvégzéséről”.

Speciális továbbképzési programnak számít a képzési rendszerben a „Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatásnyújtó személyek számára” c. 20 órás tanfolyam, amely a korábbi 29/2003. ESzCsM rendelet szerinti 40 órás családi napközi működtető tanfolyami végzettségre épülő ráképzés.

Ezt a képzést is elfogadja a MACSKE továbbképzésként (is). A képzés elvégzését követően a – weboldalról letölthető- „20 órás ráképzészés nyilv.lapja” c. formanyomtatványon a tanúsítványt csatolva kell bejelenteni a módszertani szervezethez az elvégzését.

A kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak továbbképzési kötelezettsége

A kisgyermeknevelői munkakörben foglalkoztatott személyes gondoskodást végző személy is továbbképzésre kötelezett, (9/2000.(VIII.4.)SzCSM5 rendelet, 2.§ (1).bek.

A továbbképzési kötelezettség három típusú képzéssel teljesíthető:

 1. Kötelező továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely a teljes ágazat tekintetében szükséges, lényeges alapkompetenciák megszerzésére irányul;
 2. Munkakörhöz kötött továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely az adott munkakörhöz, illetve az adott munkakör esetében érintett ellátotti csoportokhoz kapcsolódó speciális, módszerspecifikus ismeretek megszerzésére irányul;
 3. Választható továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely az egyéni érdeklődés figyelembevételével az önismeret, az egyéni kompetenciák vagy egyéb speciális ismeretek megszerzését célozza.

A minősített továbbképzés részei: a kötelező, a munkakörhöz kötött és a választható továbbképzés. A minősített továbbképzési programok típusai: szakmai tanfolyam, személyiségfejlesztő foglalkozás, szakmai tanácskozás, tanulmányút, szakmai műhely, szakmai e-learning, szakmai blendid-learning, terepgyakorlati továbbképzés.

Figyelem!

A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama négy év. A továbbképzési időszak kezdete a személyes gondoskodást nyújtó személy munkába állásának, foglalkoztatása megkezdésének napja, egyéni vállalkozói tevékenységet végző személy esetén a tevékenység megkezdésének napja.

Az első és jelenlegi továbbképzési időszak 2018.július 1.-én kezdődött azok számára, akik munkaviszonyban voltak ettől a naptól és azóta is folyamatosan.

A továbbképzési időszak megszakadásának ill. szüneteltetésének minősített eseteivel 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 2§ (2-5.) bek. tárgyalja.

A kötelezettség teljesítését a továbbképzési pontérték alapján mérik. Felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb végzettség esetén 60 pontot kell elérni egy továbbképzési időszak alatt. A továbbképzési pontok 20%-át a kötelező továbbképzés, 40 %-át a betöltött munkakörhöz kötött továbbképzés, további 40 %-át a választható továbbképzés elvégzésével lehet megszerezni.

Minősített kötelező és munkakörhöz kötött továbbképzéseket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a kisgyermeknevelő munkakörhöz kötöttet a Főigazgatóság és a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft szervezhet. A minősített választható továbbképzések szervezője bármely személy, vagy szervezet lehet, a program minősítését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság végzi.

A továbbképzésen való részvételről a képzés szervezője igazolást ad ki.

A munkáltató köteles éves továbbképzési tervet készíteni, melyben megjelöli a munkakört, a továbbképzésre kötelezettek számát, a helyettesítés megoldását, a teljesítéshez biztosított pénzforrást. Biztosítja a továbbképzés idejére a munkaidő kedvezményt, távolléti díjat és a fizeti a továbbképzés díját.

A munkáltató feladata a 8/2000.(VIII.4.) SZCSM rendelet 6.§. értelmében a munkavállaló továbbképzési kötelezettsége teljesítéséről jelentést tenni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a tárgyévet követő február 28.-ig (8/2000.(VIII.4.) SZCSM rendelet 4.számú mellékletének kitöltése és mukodesinyilvantartas@szgyf.gov.hu e-mail címre küldése).

Az elérhető továbbképzéseket évente két alkalommal az SZGYF ún. „képzési jegyzékben” közzéteszi a honlapján : https://szgyf.gov.hu/szocialis-kepzes/szocialis-tovabbkepzes/category/796-minositett-valaszthato-tovabbkepzesek

2020. július.

1 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

2 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről

3 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

4 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

5 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról