Új kormányrendelet a bölcsődék, óvodák nyitásáról, nyári táborokról

2020.05.20.

A Magyar Közlöny 2020. évi 114-es számában jelent meg a 215/2020 (V.20.) kormányrendelet az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a táborok megszervezéséről.

A rendeletben foglalt változások érvényességéről készült az alábbi táblázat , a rendelet teljes szövege alatta megtalálható:

Változások és azok hatályba lépésének dátumai  területi érvényességel:

 Helye a rendeletben:

– május 25-től rendes nyitva tartás szerinti működés – vidéken 1.§ (1) bekezdés
– június 2-től rendes nyitva tartás szerinti működés – Budapesten is 1. § (2) bekezdés

– május 25.  és augusztus 31. között legfeljebb 2 hét zárva tartás – vidéken,

– június 2. és augusztus 31. között legfeljebb 2 hét zárva tartás – Budapesten

1. § (3) bekezdés
– május 25-től naponta a 415/2015. (XII.23.) Korm.rend.szerint kell adatot  szolgáltatni az ellátást igénybe vevőkről – országos 2. § (2) bekezdés
– június 16-tól napközis és ottalvós táborok szervezhetők – országos 3. §.
Záró rendelkezések az alábbi kormányrendeleteket módosítják: május 25-től a rendelet 7. és 8. §-ai alapján hatályukat vesztették a 81/2020. (IV.1.) Korm. rendelet rendkívüli szünet elrendelésére vonatkozó (6.§.(4)) és a 152/2020. (IV.27.) Korm.rendelet kötelező ügyelet megszervezése bölcsődében, óvodában  (1.§ és 2.§) részei.  

7. §. és 8. §.

 

A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete

az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Az óvodák és bölcsődék újranyitása

1.§ (1) 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő

a) óvodák és

b) bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban együtt: bölcsőde)

a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei

ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

(2) 2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

(3) Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

2.Adatszolgáltatás

2.§ (1) Az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számáról az óvodák naponta szolgáltatnak adatot a KIR rendszer használatával, a KIR rendszerben meghatározott adattartalommal, továbbá tájékoztatják az adott feladatellátási helyük szerinti település polgármesterét.

(2) A fenntartó – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a bölcsődében ellátott gyermekekről minden munkanap végéig adatot szolgáltat az igénybevevői nyilvántartásba.

3.A nyári táborok szervezésével kapcsolatos rendelkezések

3.§ 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatóak.

4.Záró rendelkezések

4.§ (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2020. május 25-én lép hatályba.

(2) A 7. § (2) és (3) bekezdése és a 8. § 2020. június 2-án lép hatályba.

(3) Az 5. § 2020. június 8-án lép hatályba.

5.§ A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti

veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

6.§ 2020. május 25. napjától az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében

elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. §

(4) bekezdése kizárólag a Budapest főváros területén működő bölcsődei ellátást végző intézmény és óvoda

esetében alkalmazható.

7.§ (1) A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. §-a – Budapest főváros kivételével – nem alkalmazható.

(2) Az R.

a) 3. § (1) bekezdésében a „veszélyhelyzet” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.

(III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet)” szöveg,

b) 3. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

c) 3. § (6) bekezdésében a „polgármesternek” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat polgármesterének,

illetve a fővárosban a fővárosi kerületi polgármesternek” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R. 1. és 2. §-a.

8.§ Hatályát veszti az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök