JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS: szakmacsoport, jubileumi jutalom számítása, BNGOP elérhetősége

2020.03.09.

A M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 36. számában kihirdetett 6/2020. (III.6.) EMMI rendelet  a bölcsődei területen az alábbiak szerint módosította a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletet:

“1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 3. §-a a következő
(5a)–(5e) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 2. számú melléklet szerinti munkaköröket az (5b)–(5d) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell
szakmacsoport szerint besorolni.
(5b) A Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, ellátás vezető szakmacsoportba tartozó
munkakörök:
a) család- és gyermekjóléti szolgálat magasabb vezető/vezető,
b) család- és gyermekjóléti központ magasabb vezető/vezető,
c) bölcsődei igazgatóság magasabb vezető,
d) egyesített bölcsődék magasabb vezető,
e) önálló bölcsőde magasabb vezető,
f) bölcsőde vezető,
g) helyettes szülői hálózat magasabb vezető/vezető,
h) helyettes szülői hálózat szakmai vezető,
i) gyermekek átmeneti otthona magasabb vezető/vezető,
j) családok átmeneti otthona magasabb vezető/vezető,
k) nevelőszülői hálózat magasabb vezető/vezető,
l) nevelőszülői hálózat szakmai vezető,
m) gyermekotthon magasabb vezető/vezető,
n) különleges gyermekotthon magasabb vezető/vezető,
o) speciális gyermekotthon magasabb vezető/vezető,
p) területi gyermekvédelmi szakszolgálat magasabb vezető/vezető,
q) megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság vezető,
r) intézményvezető,
s) szakmai vezető.
(5c) A gyermekjóléti alapellátás nem vezetői munkakörei közül
a) a Személyes gondoskodást nyújtó szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:
aa) gondozó,
ab) szakgondozó,
ac) gyermekfelügyelő,
ad) kisgyermeknevelő,
ae) bölcsődei dajka,
af ) szolgáltatást nyújtó személy,
ag) nevelő,
ah) segédgondozó;

c) a Szociális és gyermekjóléti segítő szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:
ca) esetmenedzser,
cb) szociális diagnózist készítő esetmenedzser,
cc) óvodai és iskolai szociális segítő,
cd) szociális asszisztens,
ce) szaktanácsadó,
cf ) koordinátor,
cg) nevelő,
ch) gyermekvédelmi asszisztens,
ci) gyermekvédelmi ügyintéző,
cj) növendékügyi előadó.
(5d) A gyermekvédelmi szakellátás nem vezető munkakörei közül

(5e) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a bölcsődében, mini bölcsődében a bölcsődei pótlékot, valamint a családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében a szociális ágazati összevont pótlékot be kell számítani.”

3. § Az Nmr. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bölcsődei ellátás keretén belül a nevelés és a gondozás a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium és a bölcsődei módszertani szervezet honlapján közzétett Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján folyik. A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja tartalmazza:
a) a bölcsődei nevelés céljának meghatározását,
b) a bölcsődei nevelés alapelveit,
c) a bölcsődei nevelés feladatait,
d) a bölcsődei nevelés főbb helyzeteit,
e) a bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételeit,
f) a családok támogatásának módszereit és lehetőségeit,
g) a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató más szolgáltatásokkal, intézményekkel való együttműködésére vonatkozó elveket,
h) a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak az alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatásai nyújtására vonatkozó elveket.”

7. § Az Nmr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
8. § Hatályát veszti az Nmr. 3–5. és 8–10. számú melléklete.

2020. március 9-től a Bölcsődei-nevelés-gondozás-országos-alapprogram – BNGOP dokumentumot a bölcsődei módszertani szervezet honlapján elérhető.