Fontos kormányrendeletek – veszélyhelyzetben munkahelyi gyermekfelügyelet, eltérő finanszírozás a nevelési év kezdetétől 2021. február 8-ig

2020.12.10.

A Kormány 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete

a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről

 

….

A munkahelyi gyermekfelügyelet

 

  1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt  bármely  foglalkoztató  megszervezheti  a  nála   keresőtevékenységet   folytató   személyek (a továbbiakban: szülő) gyermekei számára a napközbeni felügyeletet (a továbbiakban: munkahelyi gyermekfelügyelet) abban az esetben, ha a gyermek által látogatott köznevelési intézményben rendkívüli szünet,   vagy tantermen kívüli digitális oktatás került elrendelésre. Amennyiben a foglalkoztató vállalja a munkahelyi gyermekfelügyelet megszervezését, a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárnia.

(2) A munkahelyi gyermekfelügyeletet a szülő a legalább 20 hetes, de legfeljebb 14 éves, fertőző betegségben nem szenvedő gyermeke felügyelete céljából jogosult igénybe venni. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy gyermekénél betegségre utaló tünetekről nincs tudomása.

(3) A munkahelyi gyermekfelügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között biztosítja a foglalkoztató.

(4) A munkahelyi gyermekfelügyelet megszervezése kiscsoportos formában, szükség esetén vegyes életkori csoportokban történik.

(5) A munkahelyi gyermekfelügyeletet a foglalkoztató gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott, és a tevékenységét segítő minisztérium honlapján közzétett tájékoztatónak megfelelően biztosítja.

(6) A munkahelyi gyermekfelügyelet megszervezését legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a települési önkormányzat polgármesterének, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi polgármesternek, továbbá   a   népegészségügyi    feladatkörében    eljáró    járási    (fővárosi    kerületi)    hivatalnak.    A    polgármester  a bejelentésről tájékoztatja a minisztert.

(7) A munkahelyi gyermekfelügyelet nem minősül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekjóléti szolgáltató tevékenységnek.

 

…..

 

14.§. (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 15. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

  1. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  1. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően
  2. a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint
  3. b) megkezdett eljárási cselekményekre

is alkalmazni kell.

….

 

 

A Kormány 568/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete

a bölcsődei ellátás állami támogatásának a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezéseiről

….

  1. § (1) A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 41. §

(6) bekezdése, 2. melléklet III. pont 2. alpont j) pontja szerinti támogatás esetében, a Kvtv. 2. melléklet III. pont

  1. alpont a) pont aa) alpontjától eltérően a bölcsődei nevelési év kezdetétől a támogatás szempontjából figyelembe vehető beíratott gyermekek számán a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltatói Nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám 80%-át kell érteni a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napjáig.

(2) Az év közben induló intézmények által nyújtott szolgáltatásokra az (1) bekezdés szerinti férőhelyszámot időarányosan kell figyelembe venni a támogatás szempontjából.

 

  1. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

 

  1. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

….