E-mailben kell elküldeni a bölcsődében maradó gyermekek bejelentő lapját az Oktatási Hivatal számára

2020.03.13.

2020. januártól  a szeptemberi óvodai nevelési év kezdetét megelőzően április 15-ig kell az Oktatási Hivatalnak bejelentést tenni a bölcsődei ellátást folytató fenntartónak azon gyermekekről, akik esetében a bölcsődei vagy családi/munkahelyi bölcsődében a házi gyermekorvos a szülővel egyetértve nem javasolja az óvodába járást az alábbi tartalmú bejelentő lapon.

A fenntartói bejelentés megtételének feltétele az orvosi javaslatok és a szülői nyilatkozatok határidőre történő beérkezése,  melyeket az alapellátás igénybevételére jogosultság bizonyítása érdekében meg kell őrizni.

A bejelentéssel az érintett gyermekek szülei mentesülnek az óvodai beiratkozás alól.

Amennyiben a bejelentéssel bölcsődébe járó gyermekkel a szeptembertől kezdődő nevelési év közben megszűnik a megállapodás, az ellátás befejezéséről a fenntartó köteles a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt értesíteni.

A bejelentő lap pdf-ben innen is letölthető, kitöltés után szkennelve kell elektronikus úton beküldeni az adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mailcímre.

A jogszabályi háttér:

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról:

“42/B.§…(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.”

és a

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről:

“37.§ … (4) A bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, valamint a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója minden év április 15-éig tájékoztatást küld az Oktatási Hivatalnak azon harmadik életévüket betöltött gyermekekről, akikről a Gyvt. 42/A. § (2) bekezdése szerint, a szülő egyetértésével megállapították, hogy óvodai nevelésre nem érett. Az Oktatási Hivatal a tájékoztatást minden év április 20-ig megküldi a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének.

(5) A (4) bekezdés szerint lejelentett gyermek szülője mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól.

(6) Ha a (4) bekezdés szerint lejelentett gyermek ellátására vonatkozó megállapodás a bölcsődei nevelési év közben megszűnik, arról a bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, valamint a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója haladéktalanul tájékoztatja a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.”