Jogszabálytár

Fontos jogszabályok:

  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  (A törvényben a szolgáltatásra vonatkozó legfontosabb vonatkozó paragrafusok megnevezése)
  6 -13. §. Gyermeki jogok és kötelességek, szülői jogok, gyermeki jogok védelme
  14- 17. § Gyermekek védelmének rendszere, jelzőrendszer
  29-37.§ Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
  Ezen belül:
  31-32.§ Igénybe vétel módja és a törvényes képviselővel kötött megállapodás tartalma,
  33-37. § Tájékoztatás a szolgáltatásról, érdekvédelem-panaszjog megszüntetés módja
  39-41.§ Gyermekjóléti szolgáltatás, család és gyermekvédelmi szolgálatok
  42-42/A. § Gyermekek napközbeni ellátása: kik jogosultak az igénybevételre alapellátásban és a kiegészítő szolgáltatások keretében
  44.§ Munkahelyi bölcsőde
  44/B. § Családi bölcsőde
  44/C. § Napközbeni gyermekfelügyelet
  94.§ A települési önkormányzat feladatai
  97.§ Ellátási szerződés nem állami fenntartóval
  98. § Szolgáltatói nyilvántartás, szolgáltatók ellenőrzése
  100. § Eltérő időpontban történő igénybevétel esetén a törvényes képviselőkkel kötött megállapodások száma meghaladhatja az engedélyezett férőhelyszámot, de egy adott időben ellátásra jogosultaké nem.
  100/A. § Gyermekvédelmi igazgatási bírság
  130/A. § Gyermeket veszélyeztető okkal kapcsolatos eljárási szabály – törvényes képviselő együttműködési kötelezettsége a gyermekjóléti alapellátást végző szolgáltatóval
  134-136.§ Adatkezelésre való jogosultság leírása
  137-139. § OSAP statisztikai jelentések, nyilvántartási kötelezettség
  141/A. § Kincstár által működtetett országos jelentési rendszer
  142. § A nyilvántartások adatainak tárolási ideje, adatokba való betekintés
  145. § Az ellátás állami finanszírozása, a szolgáltatók központi költségvetési támogatásra jogosultságának szabályai
  146. -150.§ Térítési díj szabályozása, megállapításának módja, mértéke, költségvetési támogatásban részesülőkre vonatkozó előírások

  15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  20/2017. (IX.18.) EMMI rendelet a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről

  369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

  328/2011. (XII.29) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

  

   

   

   

  1998. évi LXXXIV. Törvény A családok támogatásáról.
  1993. évi XCIII. Törvény A munkavédelemről
  1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  1992. évi XXXIII. Törvény A Közalkalmazottak jogállásáról
  1992. évi XXII. Törvény A Munka Törvénykönyvéről
  23/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

  Normatíva szabályozása

   __________________________________________